Carta d'invitació: en què consisteix?

14 Desembre 2016 | Estrangeria
La carta d'invitació és el tràmit indispensable que ha de seguir tot espanyol o estranger resident legalment a Espanya que desitgi acollir a casa seva a un familiar o amic que no sigui ciutadà de la Unió Europea, amb finalitats turístiques o privades durant un termini màxim de tres mesos.

Aquesta substitueix la reserva d'hotel, de manera que un estranger que desitgi venir a Espanya amb finalitats turístiques o privades, ha d'acreditar reserva d'hotel per a tota la seva estada a Espanya o disposar d'una carta d'invitació d'un espanyol o estranger resident legal a Espanya.

QUI LA SOL·LICITA?

 La sol·licita la persona que convida a l'estranger

 

ON I COM ES SOL·LICITA?


S'ha de presentar la sol·licitud a la Comissaria de la Policia Nacional. A Lleida aquesta es troba situada al Carrer Jaume II.
Hi ha un formulari de sol·licitud normalitzat, que pot ser descarregat per internet en la següent direcció http://www.interior.gob.es/documents/642012/1601927/Solicitud+de+expedicion+de+Carta+de+Invitacion/1f791fc9-7adc-4480-8f14-c5d52226651a o bé pot sol·licitar-se a la Policia.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?


Original del D.N.I. o N.I.E. de la persona que convida, així com documentació acreditativa de la disponibilitat de l'habitatge en el qual es quedarà la persona convidada (escriptura de compravenda, contracte de lloguer, etcètera).
QUANT COSTA?


Actualment, el cost de la carta d'invitació ascendeix a:
72, 12 € per l'autorització d'expedició de la Carta d'invitació i
6, 30 € per la Carta d'invitació.
La taxa es paga una vegada ha estat concedida la carta d'invitació, mitjançant el model 790 codi 012, que serà facilitat a l'interessat per la Policia. Una vegada emplenat, s'ha d'abonar l'import corresponent a través de les entitats bancàries col·laboradores amb l'Administració i lliurar el corresponent justificant de pagament a la Policia.

QUÈ FER UNA VEGADA ES DISPOSA DE LA CARTA D'INVITACIÓ?


Quan la sol·licitud és estimada, el Policia lliurament a l'interessat la Carta d'invitació, que ha de ser signada per qui convida i enviada a l'estranger que viatjarà a Espanya.

EXIMEIX LA CARTA D'INVITACIÓ DE LA PETICIÓ DE VISAT?


En cap cas la Carta d'invitació eximeix a l'estranger de sol·licitar el corresponent Visat, en cas de ser d'un país pel qual s'exigeix la seva tramitació.

 

LA CARTA D'INVITACIÓ AUTORITZA L'ENTRADA DE L'ESTRANGER A ESPANYA


En cap cas la Carta d'invitació assegura l'entrada de l'estranger a Espanya, sinó que per tal de que aquesta s'autoritzi ha de complir amb tots els altres requisits previstos en el Reglament (CE) Nº 562/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006.

PERMET VIATJAT A ESPANYA EN QUALSEVOL MOMENT?


La Carta d'invitació únicament autoritza a romandre a Espanya durant el període concret que ha estat indicat en la sol·licitud que ha estat aprovada.

QUÈ PASSA SI TRANSCORREGUDA LA DATA DE RETORN L'ESTRANGER CONTINÚA A ESPANYA?


Destacar que la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, considera infracció molt greu: «induir, promoure, afavorir o facilitar amb ànim de lucre, individualment o formant part d'una organització, la immigració clandestina de persones en trànsit o amb destinació al territori espanyol o la seva permanència en el mateix, sempre que no constitueixi delicte», podent imposar-se sanció de multa des de 6.001 fins a 60.000 euros o expulsió del territori nacional, amb prohibició d'entrada per un període de tres a deu anys, tal com disposen els seus articles 54.1.b), 55.1.c) i 57.1. de la citada Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener.
Així mateix, el Codi Penal, aprovat per Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995, tipifica com a delicte, en el seu article 318. Bis: " Aquell que directa o indirectament, promogui, afavoreixi o faciliti el tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones des de, en trànsit o amb destinació a Espanya, serà castigat amb la pena de quatre a vuit anys de presó".
Això és, que en cas que l'estranger no abandoni Espanya, si bé no tenim constància de que s'hagi imputat a algun invitant un delicte, si és cert que la Policia Nacional té facultats per proposar a l'Administració que imposi al invitant una sanció per infringir la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, tot i que haurà de valorar-se si efectivament aquesta era la seva intenció.

A LARA & OLIVER ADVOCADES,  som un despatx d'advocats especialistes en estrangeria i podem ajudar-te a tramitar la sol·licitud de carta d'invitació si desitges convidar a un estranger o si desitges sol·licitar un permís de residència a Espanya de qualsevol tipus.

 

 

Anna Lara Peralta, advocada.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar