Fotografies de menors a les xarxes socials, legal o il·legal?

06 Desembre 2016 | Família
L'auge vertiginós de les xarxes socials com a mitjà habitual de milers de persones per relacionar-se, comunicar-se i compartir el seu dia a dia està a l'ordre del dia, per la qual cosa des de Lara & Oliver Advocades, despatx d'advocats de Lleida especialista en divorcis i dret de família, els volem aclarir els dubtes que els hi puguin sorgir sobre el que és legal i no sobre les publicacions dels nostres fills a les xarxes socials.

Hem de tenir en compte que els menors són titulars com qualsevol persona de drets fonamentals, entre els quals es troba el dret a la pròpia imatge (Art. 18.1 de la Constitució Espanyola).

El propi Tribunal Suprem en una recent Sentència de data 30 de juny de 2015 ha establert que:

"La imatge, com l'honor i la intimitat, constitueix avui un dret fonamental de la persona consagrat en l'art. 18.1 CE, que pertany als drets de la personalitat, amb totes les característiques d'aquests drets i que es concreten en la facultat exclusiva del titular de difondre o publicar la seva pròpia imatge, podent en conseqüència evitar o impedir la reproducció o difusió, amb independència de quina sigui la finalitat d'aquesta difusió, i que en el cas de menors té com a pressupost el fet que sempre que no intervingui el consentiment dels pares o representants legals dels menors amb l'absència del Ministeri fiscal, la difusió de qualsevol imatge d'aquests ha de ser contrària a l'ordenament jurídic".

 

 

Llavors, És il·legal que la meva ex parella, pare o mare dels meus fills, publiqui una foto dels meus fills menors d'edat sense el meu consentiment?

En primer lloc, haurem de determinar si la foto en qüestió implica algun tipus de menyscapte en l'honra o reputació del menor o si és contrària als seus interessos, ja que en aquest cas, la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor ho considera automàticament una intromissió il·legítima al dret a l'honor (fins i tot intervenint consentiment).

En el cas que sigui una simple foto del menor com qualsevol de les que podem trobar avui dia en els perfils de múltiples progenitors, en estar el nostre despatx d'advocats situat a Lleida, destaquem la recent Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona de data 22 d'abril de 2015 en virtut de la qual va estimar que "la publicació de fotografies dels menors a les xarxes socials només van destinades a familiars i amistats més properes, per la qual cosa sembla que serà admissible, si l'entorn és el més proper i sempre que es restringeixi i s'ajusti la privadesa a les xarxes socials".

Per tant, en principi NO és il·legal publicar una foto dels menors sense el consentiment de l'altre progenitor, atenent a l'art. 156 CC que estableix que seran vàlids els actes que realitzi un dels progenitors conforme a l'ús social i les circumstàncies o en situacions d'urgent necessitat, i sempre i quant, tenint en compte que la publicació d'una foto del menor no és una cosa transcendental en la seva vida quotidiana d'aquest, tal i com en l'actualitat concebem les xarxes socials i que per tant, es tracta d'un acte quotidià.

Què ocorre quan els progenitors no es posen d'acord i un consent a publicar i l'altre no?

En el cas que existeixi un desacord entre els progenitors i un pare/mare desitgi publicar fotos dels seus fills a les xarxes socials i l'altre s'oposi, haurà de sol·licitar davant el jutge per la via de l'anomenat procediment de jurisdicció voluntària sobre la base de l'esmentat art. 156 CC la corresponent autorització judicial, i a l'inrevés, si un progenitor publica fotos a les xarxes socials sense el consentiment de l'altre, haurà d'acudir també al jutjat a través del mateix procediment de jurisdicció voluntària sobre la base de l'art. 158 CC, per acordar la retirada de les fotos per entendre que el pare/mare en qüestió està realitzant un inadequat exercici de la pàtria potestat.

Destaquem que aquest procediment s'instaria per cada foto en qüestió, la resolució de prohibició o autorització de publicació de la fotografia a les xarxes socials no seria de forma general i automàtica per a la resta de possibles publicacions.

L'única forma en la qual pot establir-se aquest consentiment o prohibició "de forma general" és recollint-ho entre les mesures adoptades en el procediment de divorci o separació. Al fil de l'anterior ressaltem la Sentència de l'Audiència Provincial de Pontevedra de 4 de juny de 2015 en la qual acorda donar la raó a la mare i, acordar que quan el pare pretengui publicar una foto del seu fill a les xarxes socials sol·liciti el consentiment previ de la mare del menor (en el cas d'oposar-se la mare, sempre podrà acudir també a la via judicial per sol·licitar autorització respecte a la publicació concreta).

Què ocorre en els menors majors de 14 anys?

En aquest cas, sobre la base del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades, una vegada el menor tingui 14 anys, serà aquest el que haurà de donar el seu consentiment i no els seus progenitors en les publicacions de les seves fotografies a les xarxes socials (excepte en els casos en els quals la llei exigeixi el consentiment dels pares)

REFLEXIONS PERSONALS.

Per concloure, una vegada establert l'anterior, considero que la veritat és que ens trobem davant d'una llacuna legal. El dret sempre va per darrere dels esdeveniments i en el cas de les xarxes socials tenint en compte el seu fugaç i continu creixement, la regulació jurídica no pot preveure els nous fets que van succeint.

Al meu entendre considero que sempre l'interès primordial és el dels menors i l'interès primordial dels pares ha de ser la protecció de la intimitat dels seus fills però, en el present suposat, considero que la simple publicació d'una o diverses fotos a les xarxes socials amb els fills menors d'edat, no es tracta d'un element que afecti a la pàtria potestat, sinó més aviat d'un acte d'un progenitor de la vida quotidiana conforme a l'ús social recollit en l'art. 156 CC. En qualsevol cas, aquestes publicacions sempre han de donar-se dins d'uns límits, ja que no oblidem que qualsevol sobreexposició pot fins i tot afectar a la seguretat dels fills.

L'ideal i el desitjable de totes maneres, seria comptar amb el consentiment de tots dos progenitors per publicar qualsevol fotografia o dada que afecti al menor i no haver de judicialitzar encara més la vida quotidiana dels progenitors, obligant-los-hi a acudir a un procediment contenciós i lent de Jurisdicció voluntària en el qual és necessari a més l'assistència Lletrada.

Marta Oliver Algueró, Advocada.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar