Mediació familiar, en què consisteix?

10 Gener 2017 | Família
Amb caràcter general, podríem definir la mediació com  un mètode extrajudicial i pacífic de resoldre conflictes consistent en que un tercer (mediador o mediadora), ajuda a les parts a trobar la millor solució per al seu conflicte a través del diàleg.

Atès que en aquest post ens hem centrat en la mediació familiar, cal ressaltar que aquesta tipus de mediació concretament complementa als processos judicials de separació, divorci o d'adopció de mesures respecte a la guarda i custòdia i aliments dels menors.

A Catalunya la mediació ve regulada per la Llei de mediació en àmbit privat Llei 15/2009 de 22 de juliol. (http://noticias.juridicas.com/base_datos/ccaa/ca-l15-2009.html)

 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ:
 

Principalment la mediació es conforma a través de quatre característiques bàsiques:

A) VOLUNTARIETAT
La voluntarietat del procés afecta tant a les parts com al mediador i està present al llarg de tot el procés, això és, les parts són lliures d'acollir-se o no a aquest mètode, i també de desistir d'aquesta en qualsevol moment del procés.

En aquest punt hem de ressaltar que si una vegada iniciat el procés alguna de les parts desisteix de la mediació, aquest desistiment no tindrà cap classe d'efecte en l'ulterior i corresponent procés judicial, com tampoc els acords dels quals s'hagi parlat en el procés de mediació ni qualsevol altra circumstància que s'hagi pogut descobrir en la mediació, i això sobre la base del principi de confidencialitat que regeix el procés tal com expliquem a continuació.
Igualment el mediador de forma voluntària accepta el càrrec de dirigir la mediació familiar i en qualsevol moment, pot donar per acabat el procés si les circumstàncies del cas així ho aconsellen.

B) CONFIDENCIALITAT
Totes les persones que intervinguin en un procediment de mediació tenen l'obligació de no revelar les informacions que coneguin a conseqüència d'aquesta mediació, de manera que les actes que s'elaboren al llarg del procediment de mediació tenen caràcter reservat. El mediador tampoc podrà intervenir com a pèrit o com testimoni en el procés judicial per part de cap de les parts.
Sobre la base d'això per tant, aquest deure de confidencialitat també afecta tant a les parts com al mediador, amb l'excepció que el mediador detecti alguna amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d'una persona o de fets delictius que es puguin perseguir d'ofici.

C) IMPARCIALITAT 
Aquesta és una característica que tan sols afecta al mediador, ja que la persona mediadora ha de realitzar la seva labor de manera que propiciï al màxim l'equilibri entre les parts, afavorint i potenciant la participació de les dues parts per igual, sense que pugui decantar-se per la posició de cap d'elles.

D) NEUTRALITAT
El mediador no pot immiscuir-se en els acords finals, això és, que les parts per si soles han d'aconseguir arribar a l'acord sense que el mediador pugui condicionar-ho sobre la base de la seva opinió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

QUAN ÉS POT INSTAR UN PROCÉS DE MEDIACIÓ?
En primer lloc distingim dos moments en els quals podem sol·licitar la mediació:
- Quan comencen aparèixer conflictes en la parella o en el matrimoni i abans d'instar qualsevol procediment judicial.
- Una vegada el procediment judicial de separació o divorci o mesures de guarda i custòdia i aliments ja està en curs, en aquest cas podem acudir igualment a la mediació.

 

QUI POT INSTAR UN PROCÉS DE MEDIACIÓ?

Una vegada establert l'anterior, la mediació pot instar-se en tots dos moments per les següents persones:

a) Per les parts de comú acord:

- Per iniciativa pròpia

- A instàncies de l'autoritat judicial, per derivació dels jutjats de pau o  pels  professionals col·legiats o dels serveis públics de diversos àmbits, que poden proposar-la a les parts i contactar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

 

b) Per una de les parts, si l'altra o les altres parts han manifestat la seva acceptació, en el termini de vint dies des que han estat informades.

 

COM ES DESENVOLUPA UN PROCÉS DE MEDIACIÓ?

1. La mediació s'inicia amb una sessió informativa, que pot ser de forma grupal on es reuneixen ambdues parts o de forma individual. En aquesta sessió informativa el mediador explicarà el funcionament del procés de la mediació així com les característiques que hem explicat anteriorment de tot el procés de mediació.
En aquesta primera reunió també s'intentarà planificar el desenvolupament del procés i les sessions de mediació.

2. Després de la sessió informativa, comença el procés de mediació pròpiament dit de manera que s'aniran realitzant sessions on les parts parlen del seu conflicte intentant arribar a una solució amistosa i alternativa per a cada problema. La durada de la mediació depèn de la naturalesa i del complex que sigui l'assumpte, però no podrà excedir dels seixanta dies hàbils, a partir del dia de la reunió inicial. Existeix la possibilitat de prorrogar-ho durant 30 dies mitjançant una petició motivada.

3. Una vegada s'hagin acordat els acords pertinents, es redactarà un document anomenat "ACTA FINAL" on es recolliran aquests acords aconseguits i que haurà de ser signat tant per les parts com per la persona mediadora. Aquest document es remetrà al jutjat corresponent en el cas que el procés judicial ja s'hagi instat o es donarà còpia a les parts en el cas que s'hagi fet prèviament al procediment judicial, amb la finalitat de que en tots dos casos l'advocat o advocats lliurement designats per les parts redactin el corresponent document jurídic (Conveni Regulador i/o Pla de Parentalidad) obligatori perquè sigui aprovat judicialment i tingui efectes enfront de tercers.

En el cas que sigui impossible arribar a un acord, haurà d'aixecar-se un acta on tan sols es farà constar aquest fet.

 

 SI JA HE  REALITZAT UN PROCÉS DE MEDIACIÓ, PUC TORNAR A SOL·LICITAR-HO?
En la mediació familiar, perquè pugui haver-hi una nova mediació ha d'haver transcorregut un any des que s'hagi donat per acabada una mediació anterior sobre un mateix objecte o des que aquesta hagi estat intentada sense acord, tret que l'organisme competent apreciï que es donen circumstàncies que aconsellen dur a terme abans una nova mediació, especialment per evitar perjudicis als fills menors, a les persones incapacitades o a altres persones que necessiten una protecció especial.

 

PUC SOL·LICITAR ASSESSORAMENT JURÍDIC DEL MEU ADVOCAT DURANT EL PROCÉS DE MEDIACIÓ?
Sí, és més, com a advocats especialistes en dret de família recomanem encaridament l'assessorament d'un advocat durant el procés de mediació, ja que a més, tal com hem exposat anteriorment una vegada aconseguit l'acord serà necessària la intervenció d'un advocat o advocada designat lliurement per tal de redacta el conveni i/o pla de parentalidad o document jurídic adequat sobre la base dels acords aconseguits en la mediació.
El mediador té el deure informar a les parts de la conveniència de rebre assessorament jurídic durant la mediació així com de qualsevol altre tipus d'assessorament  necessari (per exemple psicològic) diferent al jurídic.

 

A LARA&OLIVER ADVOCADES som un despatx d'advocats situat a Lleida que oferim el servei de mediació familiar, ja que som titulades expertes i habilitades per la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, per la qual cosa si desitja intentar arribar a un acord respecte a la seva situació familiar abans d'instar qualsevol procediment judicial no dubti en contactar amb nosaltres.

 

Marta Oliver Algueró

Letrada
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar