Pensió d'aliments: dubtes més freqüents

19 Desembre 2016 | Família
Cada vegada són més les famílies que necessiten regular els efectes del seu divorci o separació de parella de fet i més freqüents les consultes que ens arriben al nostre despatx d'advocats relacionades amb les mesures que han de fixar-se en relació als fills comuns.
Per això, en relació amb la pensió d'aliments, volem resoldre certs dubtes que ens han estat plantejats de forma reiterada per part dels nostres clients que es troben en una situació de crisi familiar d'aquestes característiques.

Qui ha de pagar-la?


Ha de ser pagada pel progenitor que no ostenta la guarda i custòdia dels seus fills al progenitor custodi, qui s'encarregarà d'administrar-la i destinar-la al pagament de les despeses dels fills comuns.

Com a regla general, en els casos de guarda i custòdia compartida no acostuma a fixar-se una pensió d'aliments, sinó que tots dos progenitors ingressaran en un compte comú la quantitat que acordin o estableixi un jutge, de la qual es pagaran les despeses comunes dels fills (despeses educació i formació, despeses sanitàries, activitats escolars i extraescolars, etcètera) , sent que cada progenitor assumirà el pagament d'aquelles despeses que es produeixin mentre té al fill en la seva companyia (habitatge, alimentació, vestit i calçat, oci, etcètera).

No obstant això, quan existeix desequilibri entre els ingressos dels progenitors, pot preveure's que aquell progenitor que té una major capacitat econòmica contribueixi en major mesura al pagament de les despeses comunes, mitjançant el pagament d'una pensió d'aliments.

A qui ha de pagar-se?


La pensió d'aliments haurà de pagar-se sempre a l'altre progenitor i preferiblement mitjançant transferència bancària. Mai ha d'abonar-se directament als fills comuns ni tampoc pagar-se mitjançant el pagament directe de les seves despeses, ja que en tots dos casos l'altre progenitor podria exigir igualment el pagament de la pensió d'aliments, segons allò acordat en conveni o establert judicialment, per lo que guarda i custodia compartida i pensió d'aliments no són de per sí incompatibles.

Què inclou?


Està destinada a satisfer el que es coneix com a despeses ordinàries, que són aquelles despeses previsibles i periòdiques que cobreixen les necessitats bàsiques d'un fill, com són: l'alimentació, la roba i calçat, un habitatge digne, assistència mèdica, despeses d'educació i formació (incloent activitats escolars i extraescolars que el fill realitzi en el moment de fixar-se la pensió, matrícula, quota mensual, segur escolar, AMPA, aula matinal, transport, menjador, material, excursions escolars, uniformes, llibres)

No obstant això, mitjançant conveni regulador, tots dos progenitors poden pactar expressament la inclusió o no inclusió de certa despesa en l'import corresponent a la pensió d'aliments, o que una despesa tingui la consideració de despesa extraordinària.

Fins  quan ha de pagar-se?


La legislació espanyola no fixa un límit d'edat per al cobrament de la pensió d'aliments, de manera que, una vegada aconseguida la majoria d'edat, aquesta ha de seguir pagant-se si el fill segueix estudiant o no és econòmicament independent, resultant insuficient un treball temporal o esporàdic, així com un salari inferior al SMI.

S'extingeix de forma automàtica una vegada que els fills són econòmicament independents?

L'obligació de pagar aliments no s'extingeix fins que no hi ha una resolució judicial que acordi la seva extinció, per la qual cosa, una vegada els fills aconsegueixin certa independència econòmica, el progenitor obligat ha d'iniciar un procediment de modificació de mesures (que pot ser de mutu acord o contenciós) per aconseguir una sentència judicial que acordi el cessament d'aquesta obligació.

S'ha d'actualitzar?


Per conèixer quan i com una pensió d'aliments ha de ser actualitzada, cal acudir necessàriament a la Sentència judicial que l'estableix.
Si be l'habitual (i la regla general que s'aplica a falta de previsió en contra), és que la pensió d'aliments s'actualitzi des de la data de la sentència, els jutges, o les parts en un procediment de mutu acord, poden preveure que aquesta actualització es realitzi des de gener o desembre, dates en les quals les variacions de l'IPC apareixen en els mitjans de comunicació. A més, si bé s'acostuma a preveure que l'actualització es realitzi sobre la base de l'IPC general, no hi ha inconvenient legal perquè es prevegi la seva actualització sobre la base de qualsevol altre tipus d'índex o bé de l'IPC propi de la comunitat autònoma en qüestió.

Cal tenir en compte que l'índex de Gener es publica a mitjans de febrer i així successivament, per la qual cosa en el mes de març (o en el qual correspongui segons la data d'actualització) l'obligat al pagament ha d'afegir, a part de l'augment per l'IPC en curs, també l'endarreriment de l'actualització de la pensió d'aquests mesos en els quals es desconeixia el valor de l'IPC.

Podeu conèixer quant ha variat l'IPC durant el període objecte d'actualització i a quant ascendeix l'import actualitzat de la pensió d'aliments accedint al següent enllaç http://www.ine.es/calcula/

És important recordar que l'actualització ha de realitzar-se anualment de forma automàtica per l'obligat al pagament, sense que sigui necessari que sigui requerit a tal fi per l'altre progenitor.

I si l'IPC ha disminuït, disminueix també l'import de la pensió?


En aquest cas és necessari acudir als termes concrets que s'utilitzen en la sentència o en el conveni de divorci o de guarda i custòdia.

Si s'utilitza el terme incrementar, la pensió d'aliments només podrà ser actualitzada a l'alça i si s'utilitza el terme actualitzar, s'adaptarà a la variació de l'IPC, sigui aquesta positiva o negativa, reduint-se en la proporció que correspongui en aquest últim cas. Això sense perjudici que, en qualsevol cas, pugui establir-se expressament que la pensió d'aliments es reduirà quan la variació que experimenti l'IPC aplicable sigui negativa.

I si varien els ingressos dels progenitors o les despeses dels fills comuns?


La resolució que fixa la pensió d'aliments no és per sempre, sinó que tots dos progenitors poden acudir al procediment de modificació de mesures, bé sigui de mutu acord o, en defecte d'això, contenciós, si consideren que ha de modificar-se l'import de la pensió d'aliments per haver variat els ingressos de l'obligat al pagament, del progenitor que ostenta la guarda i custòdia dels fills, o bé les despeses dels fills comuns, en tots els casos tant a l'alça com a la baixa.

LARA & OLIVER ADVOCADES som un despatx d'advocats experts en aquest tipus de procediments, tant de fixació per primera vegada d'una pensió d'aliments, mitjançant el corresponent procediment de divorci o guarda i custòdia, com de modificació de mesures definitives, en aquells casos en els quals, havent variat les circumstàncies que van motivar l'adopció d'unes determinades mesures, procedeix adaptar-les a les noves circumstàncies familiars.

Si desitjes més informació, necessites assessorament legal o defensa jurídica, no dubtis en contactar-nos, som especialistes en dret de família i matrimonial i podem ajudar-te.

Anna Lara, advocada

13 de juny de 2016.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar