ESPECIALITZACIONS

DRET DE FAMÍLIA

 • Divorcis i separacions
 • Guarda i custòdia
 • Modificació de mesures establertes en sentència
 • Règim de visites a favor d’avis o altre familiars
 • Nul·litat matrimonial
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Reclamació de pensions impagades
 • Incapacitacions i declaracions de prodigalitat
 • Determinació i impugnació de paternitat
 • Tutela i curatela

DRET D’ESTRANGERIA

 • Nacionalitat
 • Autoritzacions de treball inicials.
 • Autoritzacions per a circumstàncies excepcionals
 • Residències de menors no nascuts a Espanya
 • Renovacions de residència i treball
 • Residència de llarga durada.
 • Protecció internacional
 • Modificacions d’autoritzacions
 • Autoritzacions d’estada
 • Targeta de familiar de membre de la Unió Europea
 • Impugnacions de decisions de retorn i expulsions
 • Recursos contra denegacions de nacionalitat, autoritzacions i expulsions.
 • Sol·licitud de mesures cautelars
 • Assistència jurídica i protecció a les víctimes de tràfic de persones
 • Tramitació de visats

DRET CIVIL

 • Contractes i Obligacions
 • Reclamacions de deutes
 • Monitoris i canviaris
 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Desnonaments
 • Accidents de trànsit
 • Dret sanitari
 • Assessorament per a redacció de testaments
 • Sol·licitud de certificat d’últimes voluntats i d’assegurances de vida
 • Nul·litats testamentàries i impugnació de desheretaments
 • Acceptacions d’herències i declaracions d’hereus
 • Reclamació de llegítimes i llegats
 • Comptador-partidor

DRET LABORAL

 • Assessorament d’empreses
 • Redacció de papereta de conciliació i acompanyament
 • Acomiadaments individuals i col·lectius
 • Reclamació de quantitat
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Mobilitat geogràfica i funcional
 • Impugnació de sancions
 • Impugnació de vacances
 • Impugnació d’altes mèdiques
 • Incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions
 • Prestacions i subsidis d’atur.
 • Assetjament laboral o mobbing laboral
 • Execucions i sol·licitud al FOGASA
 • Procediments davant Inspecció de Treball

DRET BANCARI I HIPOTECARI

 • Preferents
 • SWAPS
 • Hipoteques multidivises
 • Nul·litat de clàusules abusives
 • Execucions hipotecàries
 • Dacions en pagament
 • Renegociació de deutes

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 • Constitució de comunitats
 • Legalització del llibre d’actes
 • Comptabilitat
 • Convocatòria de junta de propietaris
 • Custòdia dels documents de la comunitat (llibre d’actes, factures i altres)
 • Impugnació d’acords
 • Reclamacions contra morosos
 • Tramitació de sinistres
 • Liquidació d’impostos
 • Assessorament legal

DRET ADMINISTRATIU I RECURSO DE MULTES

 • Reclamacions patrimonials contra l’Administració
 • Recursos contra multes i altres sancions
 • Expropiacions
 • Concessions, llicències i autoritzacions
 • Ajudes i subvencions

MEDIACIÓ

 • Civil
 • Familiar
 • Laboral
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar